Basket 0

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Retourneren

Particulieren
 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Power4Pc BVBA, Wielewaalstraat 6, 3700 Tongeren, België via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor
herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.power4pc.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Modelformulier voor herroeping

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. 

1. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Power4Pc BVBA, Wielewaalstraat 6, 3700 Tongeren, België terug te zenden of te overhandigen (na afspraak). U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten. Het retourrecht geldt ook niet bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in de vorm van een veiling tot stand komen.

Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. 


Bedrijven

Als B2B heeft u geen recht op retournering. Terugname van een product of bestelling is dan ook op iniatief van Power4Pc.