Basket 0

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Voorwaarden

Artikel 1 -- Toepassing
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, waarvan iedere klant bij een transactie met Power4pc steeds verklaart kennis te hebben genomen. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Artikel 2 -- Levering
Transportkosten zijn kenbaar gemaakt op de website, deze zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en overmacht. Power4pc behoudt zich het recht voor deze prijzen te veranderen ter allen tijden. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt in geen enkel geval als uiterlijke termijn. Power4pc kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch, of per fax worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. Deze risicoregeling geldt dat het risico over gaat op de klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De klant zal Power4pc waarschuwen voor de levering indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat Power4pc hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

Artikel 3 -- Prijzen
BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant en zijn steeds inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven. Prijsoffertes en folders worden steeds als inlichting gegeven en zijn nooit bindend. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen, overmacht en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte of factuur en hebben geen link naar prijzen in de toekomst. In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software e.d. Voor deze tarieven kan steeds contact met Power4pc worden opgenomen. De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, offertes, fax, internet website e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en zijn nooit bindend.

Artikel 4 -- Betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders is overeengekomen. In geval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling: een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege: een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand op het factuurbedrag te reken vanaf factuurdatum, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien u bij afhandeling van uw bestelling voor Directebanking heeft gekozen, is de kost hiervoor 1% + btw. Deze wordt in principe gedragen door Power4Pc. Bij annulatie van de bestelling, zal deze kost door de klant zelf worden gedragen.

Artikel 5 -- Producten
Gekochte goederen worden niet teruggenomen tenzij deze fouten vertonen welke onder de garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur vallen. Omruil is niet mogelijk. De klant mag afwijken van standaarden, hij moet dit dan kenbaar maken VOOR de bevestiging van de bestelling, Power4pc zal hiervoor de nodige wijzigingen doen in het mate van het mogelijke, beoordeeld door Power4pc. Het desgevallend niet kunnen naleven van deze wijzigingen, kan niet leiden tot een opzegging van de bestelling noch een compensatie van enige aard. Installatie van hard- en software, zo als genoteerd op de verkoopsovereenkomst, is opgenomen in de overeengekomen prijs. Meegeleverde software wordt niet geïnstalleerd. Er wordt verondersteld dat de klant op de hoogte is dat bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op het door hem gekozen computersysteem. De klant verbindt er zich toe om inlichtingen te vragen indien deze twijfelt over bepaalde aan te kopen hard- en software op het moment van het vastleggen van de verkoopsovereenkomst. Na het vastleggen van de verkoopsovereenkomst kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Artikel 6 -- Bestellingen
Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopsovereenkomst. Zonder deze verkoopsovereenkomst is een afhaling of levering van de gekochte goederen niet mogelijk. Van zodra de bestelde goederen ter beschikking zijn zal Power4pc de klant daarvan op de hoogte brengen. Wanneer de bestelde goederen binnen een termijn van 14 dagen, nadat de klant op de hoogte gebracht werd, niet is afgehaald zal verondersteld worden dat de klant de verkoopsovereenkomst wenst te verbreken. Power4pc behoud zich het recht voor de goederen te verkopen.

Artikel 7 -- Verzakingsrecht

Zie link

Artikel 8 -- Garantie
De wettelijke garantie is van toepassing. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, CD's, diskettes, kabels, e.d.). Eveneens dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan Power4pc. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, e.d.) vallen steeds buiten garantie. Gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek betreffende de oorzaak van het eventuele defect. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: - Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan. - Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup. - Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde. - Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik - Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade) - Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking. - Schade veroorzaakt door virusinfectie. - Apparatuur waarvan het waarborgzegel werd verbroken, het serienummer of een geldigheidsdatum onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

Artikel 9 -- Technische dienst
- Power4pc verricht herstellingen of uitbreidingen aan computers en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht. - Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag Power4pc inlichtingen over de geldende tarieven. - Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een herstelbewijs. Zonder dit bewijs is geen afhaling mogelijk. - Power4pc is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen na ontvangst. - Goederen die 3 maanden na de datum vermeldt op het herstelbewijs niet afgehaald zijn, worden als eigendom van Power4pc beschouwd en afgevoerd. - In geen geval kan Power4pc verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden. - Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en niet bindend voor Power4pc. - Niet te voorziene oorzaken, zoals niet tijdig beschik- of verkrijgbaar zijn van te vervangen onderdelen, kunnen voor vertragingen zorgen. - Om wettelijke redenen kan enkel Power4pc software installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt. - Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden bestekkosten aangerekend volgens 'duur' en de opmaak ervan. - Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren. - Nieuwe onderdelen, door klant gemonteerd, welke niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst nagezien worden. Blijken deze niet defect, worden montage- of bestekkosten in rekening van klant gebracht. Power4pc is geenszins verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie), hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.

Artikel 10 -- Eigendomsvoorbehoud
Tot einde volledige betaling dwz betaling van de hoofdsom, kosten en intresten blijven de goederen in hun totaliteit eigendom van Power4pc. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van volledige betaling. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtig op de door de Power4pc geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 11 -- Klachten - Aansprakelijkheid
Onmiddellijke na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over duidelijk aanwijsbaar en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 5 dagen na levering worden gemeld. Daarna kan Power4pc niet meer in aansprakelijk worden gesteld. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk binnen 7 dagen ter kennis van Power4pc worden gebracht. Klachten geven de koper geenszins het recht de nakoming van zijn verplichting tegenover Power4pc op te schorten.

Artikel 12 -- Overmacht
In geval van overmacht is Power4pc niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 13 -- Bonuspunten
Indien er een account wordt aangemaakt via de website Power4Pc.be kan er gespaard worden voor bonuspunten. Bij iedere aankoop van 10 euro wordt er 1 bonuspunt uitgereikt. Deze bonuspunten zijn beperkt in tijd.
Er kunnen enkel de producten worden verkregen die verkrijgbaar zijn in de kortingen rubriek op de website zolang de voorraad strekt. Bij annulatie van een bestelling, een terugbetaling  of andere stopzetting van de bestelling behoudt Power4Pc het recht om de punten te annuleren.

Artikel 14 -- Privacy
Power4pc zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

Artikel 15 -- Toepasselijke recht
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Tongeren.